contact   |   login
Zoeken
 
Laatste nieuws
» Notulen Leerlingenraad 14-02-2014 13 Mar 2014
» Echte Prinsen op school! 17 Jan 2014
» Kerstviering 2013 08 Jan 2014
» meer nieuws
 
Schoolkalender
 
» naar de volledige kalender
 
Nieuwsbrief
 
 

Welkom op de website van de Latasteschool te Horn


 


Momenteel werken wij hard aan een nieuwe website. Hier zult u  verouderde informatie vinden. De schoolgids is echter up to date. U vindt deze onder het menu school / schoolgids.
Ook kunt u de schoolgids rechtstreeks downloaden/openen via onderstaande link:

Latasteschool - Schoolgids 2014 - 2015


Algemene informatie:

De Latasteschool is een school voor speciaal onderwijs cluster 4 (zmok) voor leerlingen van 4 –12/13 jaar.
Sinds 01 januari 2003 valt de school onder de Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg.
 

De school is gehuisvest in een modern, nieuw gebouw (2001) met 12 leslokalen en een eigen gymzaal.
De school werkt nauw samen met de “Stichting Rubicon Jeugdzorg” en overige jeugdhulpverleningsinstituten uit de regio Midden-Limburg.
De school heeft interne leerlingen van de residentiële instellingen “Rubicon Jeugdzorg" te Horn en “de Widdonck” te Heibloem. Verder wordt de school bezocht door leerlingen uit de regio Midden-Limburg en Oostelijk Noord-Brabant.

De school geeft onderwijs en ondersteuning aan leerlingen, die vanwege hun sociaal/emotionele gedragsproblematiek in het basisonderwijs vastlopen.

Voor internen is een problematische thuissituatie veelal de reden tot plaatsing in een internaat en in het verlengde daarvan plaatsing op onze school.

Door de invoering van de “leerlinggebonden financiering” worden steeds meer leerlingen geplaatst met een DSM-IV indicatie.
We zien hierdoor een verandering in de leerlingenstroom, waarbij we vooral een toename constateren van het aantal kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Middels teamscholing hebben we de handelingsmogelijkheden van het team ten aanzien van deze leerlingen vergroot. 

In een orthopedagogisch klimaat wordt in stam- en niveaugroepen onderwijs gegeven.
Uitgangspunt voor de hulp en ondersteuning aan de leerlingen is een veilige en vertrouwde schoolomgeving. Een omgeving waar ze zich op hun gemak voelen.In dit pedagogische klimaat spelen warmte en structuur een sleutelrol. Warmte omschrijft de manier waarop de leerkracht contact heeft en omgaat met de leerlingen en de wijze waarop hij daaraan leiding geeft. Door het kind positief contact te laten ervaren kan de leerkracht het kind ondersteunen bij het zoeken naar aangepast gedrag en naar een meer adequate contactname naar anderen toe. Structuur heeft te maken met de wijze waarop de leerkracht ingewikkelde omgangs- en leersituaties voor de kinderen doorzichtig maakt.
Vanuit deze visie werkt het team met de Interactiewijzer, school video interactie begeleiding (SVIB) en de PAD-methode.
Ook PBS, Positive Behavior Support, is verder uitgebouwd en geïmplementeerd in het onderwijs aan onze school. Hierbij werken we samen met de leerlingen aan gedrachtsverwachtingen.
Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op en aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van elk kind afzonderlijk, zodat ze positieve ervaringen kunnen opdoen in de omgang met volwassenen en leeftijdgenootjes tijdens de lessen en daarbuiten. Hierbij is er veel aandacht voor sociaal-emotionele gebeurtenissen.
Onze lesmethoden en boeken zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs. Zo komt dezelfde leerstof als in het basisonderwijs aan bod. Kinderen kunnen dan, indien de mogelijkheid zich voordoet, beter de overstap naar het reguliere basis of voortgezet onderwijs maken.

Voor de extra taken die een cluster 4 school heeft maken we ook gebruik van andere disciplines die in deeltijd aan school verbonden zijn, zoals: psycholoog/orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkster, creatief therapeute en logopediste.